slideshow_large

Board of Directors

 

Adv. B. Vasudevan Nair (President)
K. Radhakrishnan Nair     (Hon. Secretary)
Dr. S. Christhudas Chandran        (Board Member)
N. Giridharan Nair.  
J. Prasad   
K. Viji Thomas  
N.L. Sajikumar   
M. Jayakumar  
K. Prakasan  
Roy. P. Daniel   
K.S. Juma Rani   
M.R. Sunitha   
C.R. Salini